adviezen > pilot energietransitie: leven lang ontwikkelen in groningen

Advies: Pilot Energietransitie: Leven Lang Ontwikkelen in Groningen

Op basis van het advies Routekaart Leven Lang Ontwikkelen, dat in maart 2019 aan GS van Groningen is aangeboden, is de pilot energietransitie met o.a. financiële ondersteuning van de provincie en het Nationaal Programma Groningen vormgegeven. Deze pilot is van start gegaan in het najaar van 2019. Op basis van de ervaringen en een uitgebreide doorlopende evaluatie zal in 2020 een vervolgadvies/-aanpak worden bepaald, waarin wordt aangegeven of en hoe de verbreding van leven lang ontwikkelen in de regio het beste vorm kan worden gegeven. Daarbij wordt aangehaakt bij de coördinerende rol van de nationale SER, zodat ook geleerd kan worden van ervaringen elders in Nederland.

Pilot Energietransitie, Leven Lang Ontwikkelen

De pilot richt zich in eerste instantie op bedrijven binnen de Technische Installatiebranche (TI-branche) en Bouw. Deze bedrijven investeren nog onvoldoende om medewerkers toe te rusten voor de energie- en technologische ontwikkelingen binnen de branches. Tegelijk kunnen zij onvoldoende aan opgeleid personeel komen (schaarste op de arbeidsmarkt). Dit laatste betekent dat zij de komende jaren in toenemende mate aangewezen zijn op zij-instromers. Om de komende jaren een voor bedrijven, werknemers en werkzoekenden duurzame en gedragen opleidingsinfrastructuur in Groningen (waaronder de Groningse mbo’s) te hebben met erkende inhoudelijke scholingsmodules, is middels publiek-private samenwerking (PPS) deze pilot opgezet. Dit legt de basis voor het op grotere schaal scholen van technici en bouwvaklieden - werkenden en werkzoekenden – voor de komende jaren. De pilot is tot stand gekomen onder coördinatie van de SER NN.

Bekijk hier de projectpagina van deze pilot.

Commissieleden

Arnoud Hoogsteen

FNV

Ton Schroor

VNO-NCW MKB-Noord

Herman Bloupot

Algemeen secretaris

Henk Lukken

Projectleider Pilot LLO